Sosyal Medya

twitter facebook google

ATATÜRK DIYOR KI

 
"Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır!

Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki;

sinesinde yetistirerek basinin üstüne kadar çıkaracağı adamların

kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi

çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."
 

ATATÜRK DEVRİMLERİ

Cumhuriyetçilik

Türk Devrimi’nde cumhuriyetçilik ana ilke, esas değerdir. Cumhuriyetçiliğin özünde, devlet yönetim şekli olarak demokratik cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu benimsemek vardır. Cumhuriyet, Atatürk inkılabının bütününü temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir cevherdir. Egemenliği millete verme ve yönetimde milletin tek söz sahibi olması anlamına gelen bir ilkedir. Atatürk’e göre; “Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur”. Nitekim Atatürk, Türk Devrimi ile gerçekleşen büyük olayı, Türk Milleti’nin eseri olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Bu nedenledir ki, Atatürk’e göre, Türk Milleti’nin yaratılışına, onuruna ve anlayışına en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet ilkesi gerek 1924 ve gerekse 1961 anayasalarında mecliste değiştirilmesi veya bir başka şekle sokulması teklif dahi edilemeyecek bir değer olarak korunmuş ve yerleşmiştir. Bu vasfı özelliğiyle cumhuriyet devlet düzen ve ideolojisinde şahsilik ve keyfiliğin hakim olmasını önleyen en sağlam teminattır.

Milliyetçilik

Cumhuriyetçi devlet yapısını koruyacak olan toplumun siyasi birlik şuuruna kavuşmuş pekişik bir bütün olması en temel amaçtır. Millet olma şuuruna gerçek anlamda Türkler, Türk Devrimi’nin sonucunda kavuşmuşlardır. Türk milliyetçiliği bir doktrin değildir. Tarihsel ve siyasal bir olaydır. Aşırı ırkçılıkla, emperyalizm ve faşizmle her hangi bir ilgisi yoktur. Türk Milliyetçiliği fikren, fiilen, hissen milli birliğe sahiptir.

Milliyetçilik ilkesinin anlamım Atatürk, Türk Ulusu’nu ve Türk’ü tanımlamak için söylemiş olduğu şu sözlerle belirtmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir”.

Atatürk Türk Milliyetçiliğini de şöyle açıklamıştır: “Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, Türk dili ile konuşan Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür, Türk Milliyetçisidir”.

Halkçılık

“Halk” deyimi, çok daha geniş bir anlamı olan Milletin bugün yaşamakta olan bölümü için kullanılan bir deyimdir. “Halkın Egemenliği” deyimi de, daha geniş bir anlamda, “Millet egemenliği” olarak kullanılmaktadır. Anayasa’da belirtildiği gibi, yasa yapma, yürütme ve yargı hakları hep millete aittir.

Halkçılık ilkesi, sınıf esasını kabul etmez. Halk, meslek ve çalışma grupları olarak ayrılmıştır. Türk toplumu bir eşitlik dengesi içindedir. Ayrıcalıklı bir sınıf bilinci yoktur ve olamaz. Yasalar önünde, bütün yurttaşlar için kesin bir eşitlik öngörülür. Halkçılık, Milliyetçilik fikrinin bir sonucudur. Türk halkı birdir ve bir bütündür. Atatürk’e göre, Türk Milleti’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.

Devletçilik

Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmada daha çok akılcı metodu belirten bir esastır. Ekonomik alanda, özel sermaye kadar, devletin de yatırımcılığını öngörür. Bu ilke, devlet elindeki sermayenin başta altyapı olmak üzere, ülke kalkınmasına ayrılmasını arzular. Dış sermayeye, her iki tarafında yararına olmak koşuluyla ve ülkeyi bir sömürge durumuna düşürmemek kaydıyla karşı değildir. Komünist ülkelerdeki katı devletçilik anlayışıyla hiç bir ilgisi yoktur; bütünüyle ülke gerçeklerinden oluşturulmuştur.

Devletçilik ilkesi anayasada görüldüğü gibi, karma ekonomiye dayanmaktadır. Sosyal devlet anlayışının açık ve belirgin bir görünüşüdür. Devletçilik ilkesi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.

Laiklik

Atatürk, din ve dünya işlerinin ve özellikle dinle politikanın kesinlikle birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Atatürk, kendi düşünce yapısı içinde, dine karşı saygıyı öngörür. Düşünüşe ve düşünceye karşı olmayı kesinlikle reddeder. Bununla birlikte din ile devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Hiç bir kimse bir başka kişiyi ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlayamaz. Din ve mezhep kuralları, hiç bir zaman politikada bir araç olarak kullanılamaz. Laik anlayışta inançlara, dolayısıyla dine karşı gerçek bir saygı vardır.

Laiklik Türk Milleti’ne önemli çağdaş değerler kazandırmıştır:

Kişilerin dini inanç ve fikri özgürlüğünün yanı sıra, vicdan özgürlüğü ile itikat ve ibadet özgürlüğünü sağlamış, aynı zamanda ulusu ümmet olmaktan çıkarıp, millet olmaya yöneltmiştir. Milli birlik ve beraberlik duygusunun bilincine kavuşmak gibi değerler kazandırmıştır.

 İnkılapçılık

Türk Milleti’ni son zamanlarda geri bırakmış olan müesseseleri zorla yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır. Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplam haline getirmektir. Türk İnkılabı’nın temel prensibi budur” diyerek, inkılapçılık ile, Türk toplumunun ulaşacağı hedefi ortaya koymaktadır.

Türk İnkılabı’nın ne bir yaşı, ne de belli bir süresi yoktur; zira inkılap süreklidir.

Atatürk, ünlü tarihçi Yusuf Hikmet Bayur’un belirttiği gibi; “Atatürk inkılapları” deyimini iyi karşılamazdı. Onun yerine “Türk İnkılabı” diye yazar ve bu şekilde ifade edilmesini isterdi. Atatürk’e göre; Bu millette bu istek ve bu gelişme olmamış olsaydı, bu inkılabı yaptırmaya hiç bir kuvvet ve kudret kafi gelemezdi. O halde bu inkılap Türk Milleti’nin eseridir.

VIDEOLAR

Sorularınız için bizmle iletişime geçin

Günümüzde Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar, “Atatürkçü Düşünce”yi rehber edinmiş dernek ve kişilerin bir araya gelerek daha etkin çalışmalarını gerekli

kılmaktadır.Bu noktadan hareketle Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu – ADDP, 18 Eylül 2016 tarihinde Dortmund/ Almanya’da, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nin girişimiyle; dünyanın dört bir tarafından bir araya gelen “Atatürkçü Dernekler” tarafından kurulmuştur.

Bu girişim 2016 Haziran’ın da, ADD Genel Merkezi’nin yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde hayata geçmiştir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu hassas dönemde tüm Dünya’daki Atatürkçülere büyük sorumluluk düştüğü noktasından hareketle bir araya gelen “Atatürkçü Dernekler” dünyadaki tüm derneklere ,Platformun değerlerini paylaşma ve Platform kurucu ilkelerini kabul etme çağrısında bulunmuşlardır.

Dernek temsilcileri Türkiye Cumhuriyeti kurucu değerlerine bağlılıklarını dile getirerek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olacağına yönelik inançlarını teyit etmişlerdir.

ADDP nin ilk Genel Kurulu, 18 – 19 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul/ Türkiye’de gerçekleşmiştir. Bu toplantıda ADDP yönetim kurulu seçilmiş ve Başkanlığa Dr. Hakan Akbulut seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine İngiltere, Almanya, ABD, İsveç, Avusturya, Kosova, Makedonya’dan “Atatürkçü Dernekler” seçilmişlerdir.

ADDP’nin ikinci Genel Kurul toplantısı, 9 – 11 Haziran tarihlerinde, Stockholm/ İsveç’te gerçekleşmiştir. Toplantıya katılan dernekler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını Dünya’nın dört bir tarafında hep birlikte devam ettirmek yolunda kararlılıklarını tekrarlamışlardır.

İkinci genel kurul toplantısında, yeni Atatürkçü derneklerin de ADDP’ye katılımı ile, Platforma üye dernek sayısı 22 ye ulaşmıştır.

ADDP’na, Haziran 2017 itibari ile üye derneklerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır:

Atatürkçü Düşünce Derneği – Genel Merkez
İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği
İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği
Amerika Atatürk Derneği
Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği
Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği – Almanya
Dortmund Atatürkçü Düşünce Derneği –Almanya
Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği –Almanya
Köln Atatürkçü Düşünce Derneği –Almanya
Makedonya Atatürkçüler Derneği
Kosova Filizler Atatürkçü Derneği
Voralberg Atatürkçü Düşünce Derneği – Avusturya
Florida Türk Amerikan Derneği
Baden Württemberg Atatürkçü Düşünce Derneği- Almanya
Dalarna Atatürkçü Düşünce Derneği-İsveç
Hildesheim Atatürkçü Düşünce Derneği-Almanya
Göteborg Atatürkçü Düşünce Derneği-İsveç
Malmö Atatürk Kadın ve Gençlik Derneği- İsveç
Mannheim Atatürkçü Düşünce Derneği-Almanya
Midtjylland Atatürkçü Düşünce Derneği-Danimarka
Norveç Atatürkçü Düşünce Derneği
Skåne Atatürkçü Düşünce Derneği- İsveç

ADDP’nin bundan sonraki toplantısı 30 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihlerinde Frankfurt/Almanya’da yapılacaktır

ADDP, dünyada barış ve istikrarın sağlanması yolunda, Orta Doğu’daki istikrarsızlıklardan kaynaklanan problemlere karşı Atatürk ilkelerinin, özellikle Atatürk’ün refah ve barış içinde bir dünya felsefesinin bir ideoloji olarak öğretilip tanıtılması gerektiğine inanmaktadır. Bu çerçeve içerisinde ADDP nin yurt dışında çalışmaları ses getirici, etkili olacak sekilde planlanmaktadır.

ADDP, Atatürk düşüncesini benimseyen, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünü savunan yurtdışındaki “Atatürkçü Dernekler”in katılımına açıktır.
ADDP, ortak etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yaparak, tüm dünyadaki “Atatürkçü Dernekler“in ortak çalışma ve faaliyetlerini koordine etme amacındadır.