Sosyal Medya

twitter facebook google

ATATÜRK DIYOR KI

 
"Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır!

Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki;

sinesinde yetistirerek basinin üstüne kadar çıkaracağı adamların

kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi

çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."
 

ATATÜRK DEVRİMLERİ

Cumhuriyetçilik

Türk Devrimi’nde cumhuriyetçilik ana ilke, esas değerdir. Cumhuriyetçiliğin özünde, devlet yönetim şekli olarak demokratik cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu benimsemek vardır. Cumhuriyet, Atatürk inkılabının bütününü temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir cevherdir. Egemenliği millete verme ve yönetimde milletin tek söz sahibi olması anlamına gelen bir ilkedir. Atatürk’e göre; “Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur”. Nitekim Atatürk, Türk Devrimi ile gerçekleşen büyük olayı, Türk Milleti’nin eseri olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Bu nedenledir ki, Atatürk’e göre, Türk Milleti’nin yaratılışına, onuruna ve anlayışına en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet ilkesi gerek 1924 ve gerekse 1961 anayasalarında mecliste değiştirilmesi veya bir başka şekle sokulması teklif dahi edilemeyecek bir değer olarak korunmuş ve yerleşmiştir. Bu vasfı özelliğiyle cumhuriyet devlet düzen ve ideolojisinde şahsilik ve keyfiliğin hakim olmasını önleyen en sağlam teminattır.

Milliyetçilik

Cumhuriyetçi devlet yapısını koruyacak olan toplumun siyasi birlik şuuruna kavuşmuş pekişik bir bütün olması en temel amaçtır. Millet olma şuuruna gerçek anlamda Türkler, Türk Devrimi’nin sonucunda kavuşmuşlardır. Türk milliyetçiliği bir doktrin değildir. Tarihsel ve siyasal bir olaydır. Aşırı ırkçılıkla, emperyalizm ve faşizmle her hangi bir ilgisi yoktur. Türk Milliyetçiliği fikren, fiilen, hissen milli birliğe sahiptir.

Milliyetçilik ilkesinin anlamım Atatürk, Türk Ulusu’nu ve Türk’ü tanımlamak için söylemiş olduğu şu sözlerle belirtmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir”.

Atatürk Türk Milliyetçiliğini de şöyle açıklamıştır: “Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşayan, Türk dili ile konuşan Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür, Türk Milliyetçisidir”.

Halkçılık

“Halk” deyimi, çok daha geniş bir anlamı olan Milletin bugün yaşamakta olan bölümü için kullanılan bir deyimdir. “Halkın Egemenliği” deyimi de, daha geniş bir anlamda, “Millet egemenliği” olarak kullanılmaktadır. Anayasa’da belirtildiği gibi, yasa yapma, yürütme ve yargı hakları hep millete aittir.

Halkçılık ilkesi, sınıf esasını kabul etmez. Halk, meslek ve çalışma grupları olarak ayrılmıştır. Türk toplumu bir eşitlik dengesi içindedir. Ayrıcalıklı bir sınıf bilinci yoktur ve olamaz. Yasalar önünde, bütün yurttaşlar için kesin bir eşitlik öngörülür. Halkçılık, Milliyetçilik fikrinin bir sonucudur. Türk halkı birdir ve bir bütündür. Atatürk’e göre, Türk Milleti’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.

Devletçilik

Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmada daha çok akılcı metodu belirten bir esastır. Ekonomik alanda, özel sermaye kadar, devletin de yatırımcılığını öngörür. Bu ilke, devlet elindeki sermayenin başta altyapı olmak üzere, ülke kalkınmasına ayrılmasını arzular. Dış sermayeye, her iki tarafında yararına olmak koşuluyla ve ülkeyi bir sömürge durumuna düşürmemek kaydıyla karşı değildir. Komünist ülkelerdeki katı devletçilik anlayışıyla hiç bir ilgisi yoktur; bütünüyle ülke gerçeklerinden oluşturulmuştur.

Devletçilik ilkesi anayasada görüldüğü gibi, karma ekonomiye dayanmaktadır. Sosyal devlet anlayışının açık ve belirgin bir görünüşüdür. Devletçilik ilkesi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.

Laiklik

Atatürk, din ve dünya işlerinin ve özellikle dinle politikanın kesinlikle birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Atatürk, kendi düşünce yapısı içinde, dine karşı saygıyı öngörür. Düşünüşe ve düşünceye karşı olmayı kesinlikle reddeder. Bununla birlikte din ile devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Hiç bir kimse bir başka kişiyi ne bir din ne de bir mezhebi kabule zorlayamaz. Din ve mezhep kuralları, hiç bir zaman politikada bir araç olarak kullanılamaz. Laik anlayışta inançlara, dolayısıyla dine karşı gerçek bir saygı vardır.

Laiklik Türk Milleti’ne önemli çağdaş değerler kazandırmıştır:

Kişilerin dini inanç ve fikri özgürlüğünün yanı sıra, vicdan özgürlüğü ile itikat ve ibadet özgürlüğünü sağlamış, aynı zamanda ulusu ümmet olmaktan çıkarıp, millet olmaya yöneltmiştir. Milli birlik ve beraberlik duygusunun bilincine kavuşmak gibi değerler kazandırmıştır.

 İnkılapçılık

Türk Milleti’ni son zamanlarda geri bırakmış olan müesseseleri zorla yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır. Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun, bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplam haline getirmektir. Türk İnkılabı’nın temel prensibi budur” diyerek, inkılapçılık ile, Türk toplumunun ulaşacağı hedefi ortaya koymaktadır.

Türk İnkılabı’nın ne bir yaşı, ne de belli bir süresi yoktur; zira inkılap süreklidir.

Atatürk, ünlü tarihçi Yusuf Hikmet Bayur’un belirttiği gibi; “Atatürk inkılapları” deyimini iyi karşılamazdı. Onun yerine “Türk İnkılabı” diye yazar ve bu şekilde ifade edilmesini isterdi. Atatürk’e göre; Bu millette bu istek ve bu gelişme olmamış olsaydı, bu inkılabı yaptırmaya hiç bir kuvvet ve kudret kafi gelemezdi. O halde bu inkılap Türk Milleti’nin eseridir.

VIDEOLAR

Sorularınız için bizmle iletişime geçin

Yönergemiz

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU YÖNERGESİ
KURULUŞ NEDENİ
Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularının 1989 yılında yaptığı açıklamanın bu gün hala geçerli olduğu görüşüyle aşağıdaki hususları kabul eder. Bu hususların yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm Atatürkçülerin görüşleri ve değerleri olduğu gerçeğini Platform olarak not eder.
“Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.
Oysa Atatürk;
Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.
O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;
Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;
Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan “nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;
Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;
Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak yapay eşitsizlikleri kaldıran;
İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;
Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;
Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;
Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;
Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar’ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;
Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;
Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;
“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;
Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve “karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;
Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.
Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.”
Özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda gelişmekte olan ülkelere ayak uyduramayarak geri kalmış olan Osmanlı devletinin II. Dünya Savaşı galipleri tarafından işgal edilmeye başlanmasına karşı Türk ulusuna kuvvet, cesaret, ve umut vererek ülkeyi işgalden kurtarmaya, yeni çağdaş bir Türk devleti kurmaya, ve bu devletin sürekliliğini sağlamak için devrimler yapmaya önderlik eden Atatürk’ün bu amaçlara ulaşmasına neden olan düşünce yapıtını yaşatmanın hem Türkiye hem bütün insanlık için önemli olduğuna inananlar çeşitli ülkelerde Atatürkçü Düşünce Dernekleri kurmuşlardır.
Dernekler son on yıllar boyu Türkiye’nin siyasal, ekonomik, ve sosyal yapısında gözlemledikleri aşağıda sıralanan gelişmeler nedeniyle, “18 Ekim 2016 tarihinde Dortmund şehrinde toplanarak bir işbirliği topluluğu olarak Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nu (ADDP) kurmuşlardır.
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞUN ADI
MADDE 1
Atatürkçü Düşünce Sistemi konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak ve yurt içi ve yurt dışındaki Atatürkçülerin dayanışma ve işbirliğine yeni imkanlar yaratmak üzere göre kurulmuş olan platformun adı ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU’dur.
PLATFORMUN SEKRETARYASI 
MADDE 2 
Platformun merkez sekreteryası ADD Genel Merkezi’ndedir. Bunun dışında güncel çalışmaları ve etkinlikleri takip etmek üzere ADDP’nin dönem başkanlığını üstlenen üye dernek, ADD Genel Merkezi’nde ADDP sekreteryası ile birlikte görev yapar. ADDP sekreteryası çalışmalarını ve etkinliklerini diğer tüm ADDP üyesi dernekler ile birlikte yürütür. 
AMAÇ 
MADDE 3 
3.1 Atatürk’ün önderi olduğu Türk Devrimi’ni ve bu Devrimin temelini oluşturan Atatürk ilkelerini, her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk’ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını incelemek, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı geliştirilen yapılanmalar ve düşünceler ile ADDP üyelerin bulunduğu ülkelerdeki uymak zorunda olduğu yasalar çerçevesinde mücadele etmektir. 
3.2 Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü anlayıp, uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini birleştirmesi yolunda çalışmalar yapmak, Atatürk’ün belirlediği erekler doğrultusundaki atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için aydınlatıcı ve uyarıcı çalışmalar yapmak. 
3.3 Atatürk’ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür çalışmaya, söz ve eyleme karşı çalışma yapmak, Atatürk’ün anlayışının, düşüncesinin, ilke ve devrimlerinin özünü halka anlatmaktır. 
3.4 Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, evrensel insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak, yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp, ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak, çağdaş sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bütün olarak bağımsızlığının karşısındaki yapılanmalara karşı mücadele etmektir. 
KAPSAM 
MADDE 4 
Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun; hukuk, eğitim, sanat, ekonomi, iç ve dış siyaset, bilim ve teknoloji, spor, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda Atatürkçü düşünceyi etkin kılacak görüş oluşturması ve etkinlik yapması, bu etkinliklerin ve görüşlerin parlamentolar ve siyasi partiler ile sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, dernekler, topluluklar, kulüpler ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nun yapılanma ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
MADDE 5
Bu yönergede geçen;
Platform : Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’nu (ADDP)
ADD : Atatürkçü Düşünce Derneği’ni
Platform Sekreteryası : Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu sekreteryasını
Genel Kurul : Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Genel Kurulunu
Yönetim Kurulu : ADDP Yönetim Kurulu’nu
ADDP dönem başkanı : Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu dönem başkanını
Genel Kurul Delegesi : Üye dernekler tarafından seçilen Platform Genel Kurul Delegesini
ifade eder.

ÇALIŞMALAR VE FAALİYETLER 
MADDE 6 
6.1 Platform, amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetleri kamu hizmeti olarak gerçekleştirir. Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası düzeydedir, belli bir yöre, bölge ya da kitleye hizmetle sınırlı değildir. 
6.2 Türk Devrimi’ni, Atatürk’ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik olmak üzere her alanda Cumhuriyet’in tam bağımsızlığını, ulusal egemenliği, Lozan Barış Antlaşmasını, lâikliği, eğitim ve öğretim birliğini, Atatürk’ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalar yapar. 
6.3 Türk Devrimi’ni, Atatürk ilkelerini, Atatürk’ün görüşlerini, Atatürk’ün uygulamalarının düşün kaynağını halka benimsetmek üzere çalışmalar yapar. Türkiye’nin sorunlarına, Atatürkçü anlayış ile çözüm üretir. 
6.4 Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barışseverliğe sevk etmek üzere çalışmalar yapar 
6.5 Cumhuriyet’i, Atatürk’ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için çalışmalar yapar. 
6.6 Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için; her türlü bilimsel toplantı yapar, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler veya düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği içerisinde ortak etkinlik olarak da gerçekleştirebilir. 
6.7 Çalışmalarını, basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak yapabilir, Mevzuatın uygun olması halinde, yurtdışındaki Kemalist kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak benzer çalışmalarda yapabilir. 
6.8 Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, öğrenci evi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve izcilik gibi toplumsal içerikli çalışmaları yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri dallarda kurslar düzenler, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, başarılı olanlara belge, burs ve benzeri ödüller verebilir. Eğitim amaçlı burs verebilir. 
6.9 Sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler. 
6.10 Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda internet yayıncılığı yapar, kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. 
6.11 Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir. 
6.12 Platform; amaç birliği olan diğer dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluşlarıyla Atatürkçü Düşünce temel alınarak ortak çalışma alanı oluşturabilir. 
6.13 Yurtdışı üye dernekler aracılığıyla diğer Atatürkçü dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. 
6.14 Günün gereksinimlerine uygun yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Atatürkçü anlayış ile çalışmalar yapar, bu çalışmaları siyasi partiler ve kamuoyu ile paylaşır. 
6.15 Toplumun ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırır, tespit edilen sorunlara Atatürkçü anlayış ile üreteceği çözümleri siyasi partiler, kitle örgütleri, sendikalar ve kamuoyu ile paylaşır. 
6.16 Platform büro hizmetini, gönüllüler veya ADD yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. 
6.17 Platform, konularında çalışma yapmak üzere kurul ve kollar kurabilir. 
ÜYELİĞE KABUL 
MADDE 7 
7.1 Platformun “Kuruluş Bildirgesi”ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışma yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında kurulu bulunan ve “Dortmund Bildirgesini” kabul eden Atatürkçü Dernekler Platform Sekreteryasına yazılı müracaatta bulunarak üye olabilirler. 
7.2. Üyelik müracaatı ile ilgili Platform Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile karar verir.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 8
8.1 Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi Platform Yönetim Kurulunun ilk toplantısında ele alınır ve çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Bu durumdaki üyenin kaydı silinerek ilgili derneğe bilgi verilir.
8.2 Platform yönergesindeki “Kuruluş Bildirgesi” ne, amaca, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Platform kararlarına aykırı çalışmaları saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı tutum sergileyenler, Platform çalışmalarını aksatanlar, Platform kurumsal yapısına, üyelerine, organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı hakaret içeren söz, yazı, yayın ve eylemlerde bulunanlar; hakkında Platform Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğuyla üyelikten çıkarma kararı verilir. Platform Yönetim Kurulunca verilen karar kesindir.
8.3 Üyelikten ayrılma ve çıkarılma kararları tüm üye derneklere duyurulur.
ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ
MADDE 9
9.1 Üye dernekler, yüklendikleri görevleri, Atatürkçü düşünceye uygun ve yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek, Atatürkçü düşüncenin ve yaşam biçiminin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak, Platformun yönergesi ile platform Yönetim Kurulunca alınan kararlara uymakla yükümlüdürler.
9.2 Üye dernekler genel kurulda bir oy hakkına sahiptir ve oyunu temsilcisi aracılığıyla kullanılır. Vekaleten oy kullanılamaz.
9.3 Her üye derneğin Platform Genel Kuruluna katılma, seçme ve seçilme hak ve yükümlülüğü vardır.
9.4 Üye derneklerin, Platform Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen kurullarda görev alma hak ve yükümlülüğü vardır.
9.5 Üyelik hakları devredilemez, üyeler vekil ile temsil edilemez.
9.6 Üye Dernekler platformun mali giderlerinin karşılanması ve etkinliklerde kullanılması amacıyla, ADD Genel Merkez bünyesinde açılacak ayrı bir banka hesabına ülke para birimine göre yıllık 1.000,00. – 12.000,00.TL / 120,00.- 3.600,00.EURO / 120,00.-3.600,00.USD / 120,00.-3.600,00.İngiliz Sterlini bağış yapar.
9.7 ADDP üye dernekler dışındaki kişi ve kuruluşlardan da bağış kabul eder.
İKİNCİ BÖLÜM
PLATFORMUN ORGANLARI
MADDE 10
Platformun organları şunlardır:
– Platform Genel Kurulu
– Platform Yönetim Kurulu
– Platform Dönem Başkanı
OLAĞAN TOPLANTI
MADDE 11
Platform seçimli Genel Kurulu iki yılda bir (tekli yıllarda), Nisan – Haziran ayları arasında, Platform Dönem Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır. Platform Dönem Başkanı bunun dışında seçimsiz gündemli olarak yılda en az bir kez genel kurulu toplantıya çağırabilir.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
MADDE 12
12.1 Platform Dönem Başkanı gerekli gördüğü hallerde veya Platform Yönetim Kurulu kararıyla genel kurul olağanüstü toplantıya çağırabilir.
12.2 Platform Dönem Başkanı, platform üyesi derneklerin beşte birinin gündemli-gerekçeli yazılı başvurusu üzerine, başvuru tarihinden başlayarak otuz gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
12.3 Platform Yönetim Kurulu üye sayısının yedeklerin çağrılmasına rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde, otuz gün içerisinde görevde kalan Platform Yönetim Kurulu üyeleri tarafından olağan üstü genel kurul çağrısı yapılır.
TOPLANTIYA ÇAĞRI
MADDE 13
Genel Kurul toplantısının yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az otuz gün önce üye dernek başkanlıklarına yazı ve/veya elektronik posta yoluyla iletilir, web sitesinde genel kurulun toplanacağı tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.
GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI
MADDE 14
Genel kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkanvekili ile bir üyeden az olmamak üzere yeteri kadar yazmandan kurulu bir bas kanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve genel kurulca aksine karar alınmadıkça açık oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.
GÖRÜŞME VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 15
15.1 Genel Kurul, çoğunluk aranmaksızın katılanlarla toplanır.
15.2 Kararlar, tekliflerden toplantıya katılanlardan en c ok oy alanın kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde genel kurul bas kanının bulunduğu taraf üstün sayılır.
15.3 Genel kurulun kararları, bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, genel kurul bas kanlık divanı tarafından imzalanır. Tutanağın örneği üye derneklere iletilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16
Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
16.1 Platform Yönetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
16.2 Platform Yönetim Kurulunun çalışma raporunu görüşmek, ibra etmek,
YÖNETİM KURULU
MADDE 17
17.1 Platform Yönetim Kurulu 5 asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye bulunur. Yönetim Kurulu seçiminde ADDP Sekretaryası üyeler arasında istişarelerde bulunur ve istişareler çerçevesinde Divan Başkanlığına 5 Asil ve 5 yedek üye önerisinde bulunur. Öneri Genel Kurulda ADDP üyesi derneklerin açık oyuna sunulur. Öneri Genel Kurula katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile kabul edilmiş sayılır. Kabul edilen liste ADDP Yönetiminin yedek ve asil üyelerini oluşturur.Öneri kabul edilmemesi durumunda ADDP sekretaryası yeni istişarelerde bulunur.
17.2 Yönetim Kurulu en yaşlı üye tarafından toplantıya çağırılır. Kendi arasından bir Dönem Başkanı seçer, görev dağılımı yapar, dönem başkanı toplantılara başkanlık eder.
17.3 Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan Platform yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
17.4 Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan, ölen veya seçilme yeterliliğini kaybeden Platform yönetim kurulu üyesinin yeri sırasıyla yedek üye ile doldurulur.
17.5 Platform yönetim Kurulu, kural olarak genel kurullardan bir gün önce toplanır, bunun dışında Platform Dönem Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya en az üç üyenin konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılabilir, ayrıca elektronik ortamda toplantı gerçekleştirilebilir.
17.6 Platform Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. ile karar verilir. Oylarda es itlik halinde, dönem başkanının bulunduğu taraf üstün tutulur. Yönetim Kurulu üyeleri, doğrudan ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.
17.7 Platform Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak u yeler tarafından imzalanır, örneği üye derneklere en kısa zamanda iletilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 18
Platform Yönetim Kurulu, Platformun yürütme organıdır; bu görevini platform yönergesine uygun olarak yerine getirir.
Platform Yönetim Kurulu kendisine yönerge ile verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, Platformun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.
Platform Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır :
18.1 Platformun tüm iş ve işlemlerini amacına uygun olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
18.2 Üye derneklerin listesini tutmak,
18.3 Atatürkçü düşünce ve yaşam biçiminin gereği üstlenilen görevler hususunda üyelerine yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek,
18.4 Kurul, kol, komisyon kurmak, kurulu bulunanları kapatmak,
18.5 Platform Yönetim Kurulu u yelerinin istifaları hakkında karar vermek,
18.6 Platform Genel Kurulu gündemini hazırlamak, genel kurul hazırlıklarını tamamlamak, genel kurula sunulacak çalışma yazanaklarını hazırlamak,
18.7 Platform Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
18.8 İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeler hazırlamak, var olanlarda değişiklik yapmak,
18.9 Kurul, kol, komisyon ve üye dernekler tarafından verilen öneriler hakkında değerlendirme yapmak, karar almak,
18.10 Platformun çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda dönem başkanı ya da Platform Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılmak,
18.11 Platform içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüş almak üzere Üye Dernek Başkanları toplantısı yapmak, bölge toplantıları düzenlemek,
18.12 Üye Dernek çalışmalarını, görevlendireceği Platform Yönetim Kurulu üyeleri veya konusunda uzman Platform üyeleri aracılığıyla inceleyip değerlendirmek,
18.13 Üyesi olan dernek Başkanlarına gerektiğinde görev vermek,
18.14 Yönergeye aykırı işlem ve davranışlarını düzeltmeyen üye derneklerin üyelikleri hakkında karar vermek,
18.15 Yayın organlarının çıkartılmasına ve yayınlar yapılmasına karar vermek,
18.16 Toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleri gibi çalışmaları yapmak,
18.17 Atatürkçülüğün ne olduğunun bilimsel olarak saptanması konusunda çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak,
18.18 Atatürkçülüğün ışığı altında ülkenin temel sorunlarına çözüm üretilmesi için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak,
18.19 Platformun üye sayısını artıracak kapsamlı çalışmalar yapmak,
18.20 Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin katılabileceği kurslar açmak, programlarını ve eğiticilerini belirlemek,
18.21 Önemli günlerde ülke genelinde etkinlik planlamak, planlanan etkinliği üye dernekler ile birlikte gerçekleştirmek,
18.22 Platform mali kaynaklarını verimli şekilde kullanır ve kontrol eder, gerekli hallerde bir yönetim kurulu üyesini bu işlerde görevlendirir.
Platform Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı görevleri bazı u yelerine devredebilir.
DÖNEM BAŞKANI
MADDE 19
19.1 Dönem Başkanı, iki yıllık bir görev süresi için Platform Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Platform Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür.
19.2 Dönem Başkanının görev süresi bitmeden ayrılması, ölmesi veya başkan olma şartlarından birisini kaybetmesi hallerinde, kalan görev süresi için bir ay içinde dönem başkanlığı seçimi yapılır.
DÖNEM BAŞKANININ GÖREVLERİ
MADDE 20
Dönem Başkanının görevleri şunlardır;
20.1 Platformu temsil ve Platform Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
20 Platform Genel Kurulu ve Platform Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük işlemleri yürütmek,
20.3 Platform adına demeçler vermek, bildiriler yayınlamak, sözlü veya yazılı açıklamalar yapmak ve/veya bunları yapmak üzere Platform Yönetim kurulu adına üyelerinden birisini görevlendirmek,
20.4 Platformun yönetim birimleri, kurulları, kolları, komisyonları ve görevlilerini birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırmak,
20.5 Yetkili organlarca verilen kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek,
20.6 Platform, örgüt, kurul, kol ve komisyonlarına gerekli gördüğü bildirimleri yapmak,
20.7 Üye derneklerin, Platform Yönetim Kurulu kararlarına uyumlu çalışmasını gözetlemek, denetlemek,
YÜRÜTME:
Madde 21
Bu Yönerge hükümleri ADDP Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK
Madde 22
Bu Yönergede değişiklik yapılması en az üç üye dernek tarafından Yönetim Kuruluna yazılı olarak önerildiği takdirde Yönetim Kurulu öneriyi ilk Genel Kurul toplantısına sunar. Değişiklik Genel Kurula katılanların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
YÜRÜRLÜK:
Madde 23
Bu Yönerge, Genel Kurul üyelerinin 18 / 03 / 2017 tarihli toplantısıyla imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir.

                       

   

Divan Başkanlığını Jale Özer‘in yaptığı Genel Kurul’da İlknur BorayAhmet Singör ve Vedat Erenoglu Divan Üyeliği Yaptılar.

Hildesheim ADD, tarihinde yönetim kurulu toplantısını yaparak Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu’na katılma kararı aldı. Dernek başkanı Fatma Anders bu kararla derneğin daha güçleneceğini belirtti ve ADD Genel Merkezi ve platforma üye diğer derneklerle birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.”
Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

23 NİSAN ULUSAL VE EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN